ระบบรายงานตัวนักเรียนใหม่
การเข้าใช้งานระบบ
  • เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยป้อน หมายเลขประจำตัวประชาชน คลิกเข้าสู่ระบบ
  • นักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ งานทะเบียน โทรศัพท์ ต่อ
  • ให้ป้อนประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง แล้วตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนให้ถูกต้องครบถ้วน จึงบันทึกข้อมูล
  • พิมพ์เอกสาร แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา ,ใบมอบตัว